Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta)

Zielona Karta chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia. PZU SA przejmuje na siebie wypłatę odszkodowania do limitów przewidzianych prawem państwa na terytorium którego doszło do zdarzenia lub do sumy gwarancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia. Posiadacze pojazdów, którzy wykupili obowiązkowe ubezpieczenie OC w PZU SA otrzymują Zieloną Kartę bezpłatnie.

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie Zielona Karta
Umowę ubezpieczenia zawiera się z posiadaczami pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia Zielona Karta jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia.
Od dnia 1 sierpnia 2007r.

Zielona Karta wymagana jest na terenie 13 następujących państw:

 

 Albania

 Macedonia

 Maroko

 Mołdawia

 Białoruś

 Serbia

 Czarnogóra

 Tunezja

 Bośnia i Hercegowina

 Turcja

 Iran

 Ukraina

 Izrael

 
   
Korzyści

  • bezpłatna Zielona Karta dla posiadaczy pojazdów, którzy wykupili obowiązkowe ubezpieczenie OC w PZU SA, 
  • możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na wskazany przez posiadacza pojazdu okres ubezpieczenia (minimalny 15 dni, maksymalny 12 miesięcy).

Od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej

  • bezpłatna dla ubezpieczonych w PZU SA w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
  • płatna dla ubezpieczonych w innym niż PZU SA zakładzie ubezpieczeń, wysokość składki uzależniona jest od: 
    • okresu ubezpieczenia
    • rodzaju pojazdu.