Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Ubezpieczenie obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w Polsce i poza jej granicami, z tym że świadczenia wypłacane są wyłącznie w złotych. Ochroną ubezpieczeniową  objęty jest kierowca pojazdu oraz jego pasażerowie (w liczbie zgodnej z zapisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu). Zaletą ubezpieczenia jest niska składka i szeroki zakres ochrony udzielanej pasażerom oraz kierowcy pojazdu, nawet jeśli jest on sprawcą zdarzenia.

Oferta PZU SA skierowana jest do posiadaczy pojazdów mechanicznych:  

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi.