Ubezpieczenia turystyczne

"Bezpieczny Turysta" ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie zawierane jest indywidualnie przez turystę lub zbiorowo przez organizatora wyjazdu i obejmuje zdarzenia, do których może dojść zarówno w kraju, jak za granicą (świadczenia wypłaca się jednak wyłącznie w złotych). Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas podróży, a jej przedmiotem są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego.