Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenie Wojażer

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie
Ubezpieczenie Wojażer przeznaczone jest dla osób podróżujących za granicę indywidualnie (polisa indywidualna lub rodzinna) albo wyjeżdżających zbiorowo (albo w grupie liczącej co najmniej 10 osób albo w ramach rocznej umowy dla osób wielokrotnie wyjeżdżających za granicę do pracy lub w delegacje służbowe a także umowy zawartej w formie polisy otwartej). Wyjazdy mogą być organizowane przez grupy osób, biura podróży, kluby, uczelnie, parafie i różne organizacje albo przez firmy delegujące pracowników za granicę.

Zakres ubezpieczenia
PZU SA w ramach ubezpieczenia Wojażer udziela ochrony ubezpieczeniowej w postaci pokrycia kosztów leczenia oraz usług assistance - do wyboru przez ubezpieczonego:

 • Assistance Standard (gwarantuje się ubezpieczonemu pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa oraz ew. transport do Polski)
 • Assistance Lux/Business, które poza usługami Standard obejmuje m. in. opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi, pomoc prawną, pożyczkę na kaucję, wcześniejszy powrót ubezpieczonego do kraju, wizytę bliskiej osoby, wynajęcie zmiennika kierowcy, zastępstwo w podróży służbowej.

Dodatkowe świadczenia
Za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczonemu przysługuje taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu),
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego (odpowiedzialność PZU S.A. obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku, rozboju, katastrof, zdarzeń losowych itp.),
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (PZU S.A. odpowiada za szkody w czasie podróży wyrządzone przez ubezpieczonego osobie trzeciej),
 • ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej albo wcześniejszego powrotu z zagranicznej imprezy turystycznej organizowanej przez biuro podróży i zakupionej na terytorium RP m. in. w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, nagłym zachorowaniem ubezpieczonego lub osoby bliskiej, kradzieżą lub utratą dokumentów niezbędnych w podróży, poważną szkodą w miejscu zamieszkania itp.

Sumy ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia uzgadniana jest z ubezpieczającym i może wynosić:

 1. dla ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance od 500 do 100 000 euro;
 2. dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 500 euro, 1 000 euro, 2 000 euro, 3 000 euro albo 4 000 euro,
 3. dla ubezpieczenia bagażu podróżnego 150 euro, 300 euro, 500 euro albo 1000 euro,
 4. dla ubezpieczenia OC w życiu prywatnym za szkody na osobie 20 000 euro, 50 000 euro, 80 000 euro, 100 000 euro albo 140 000 euro; za szkody rzeczowe suma gwarancyjna wynosi 10 proc. sumy ustalonej za szkody na osobie,
 5. dla ubezpieczenia kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej albo wcześniejszego z niej powrotu cena imprezy określona w umowie uczestnictwa.

W razie zaistnienia zdarzenia z ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance, ubezpieczenia OC w życiu prywatnym albo wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej ubezpieczony (lub w jego imieniu inna osoba) zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić telefonicznie lub telefaksem prośbę o pomoc do Centrum Alarmowego PZU - numery i adresy podane są na polisie.
W przypadku pozostałych gwarancji ubezpieczeniowych - świadczenie lub odszkodowanie PZU SA wypłaca po powrocie ubezpieczonego do kraju.